Меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити- MKDONIA

 

Меѓубанкарска каматна стапка - MKDONIA
Правила за пресметување и објавување на меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити(MKDONIA)