Избор на Извештај
Остварен промет од менувачко работење на декадно ниво Среден, куповен и продажен курс на декадно ниво Остварен промет по месеци од менувачко работење Продадена странска ефектива на овластени банки од менувачко работење на месечно ниво