Државни обврзници
Министерство за финансии на Република Северна Македонија

Проспект за аукција на државни обврзници со датум на одржување 28.06.2022 година Резултати од аукција на државни обврзници со датум на одржување 14.06.2022 година
број DO2022/08-0637 број DO2022/07-0637dk
број DO2022/06-0637  Архива на одржани аукции на државни обврзници
Регулатива за државни обврзници

* За прикажување на извештаите во Excel, Вашиот интернет пребарувач треба да бидe подесен во делот "Tools-Internet Options-Security-Custom Level-Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting" на "Prompt" или "Enable"