Државни записи
Министерство за финансии на Република Северна Македонија

Проспект за аукција на државни записи со датум на одржување 28.06.2022 година Резултати од аукција на државни записи со датум на одржување 14.06.2022 година
број DZ2022/11-364dk број DZ2022/10-364
број DZ2022/01-91dk  Архива на одржани аукции на државни записи
Регулатива за државни записи

* За прикажување на извештаите во Excel, Вашиот интернет пребарувач треба да бидe подесен во делот "Tools-Internet Options-Security-Custom Level-Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting" на "Prompt" или "Enable"