Аукциите на благајнички записи се одржуваат на првиот ден од периодот на исполнување на задолжителната резерва. Проспектот за аукција се доставува до банките на денот на одржување на аукцијата во 10:00 часот. Во случај кога e неработен ден, Народна банка на Република Северна Македонија ги известува банките за денот на одржување на аукцијата

Благајнички записи
на Народна банка на Република Северна Македонија

Проспект за аукција на благајнички записи со датум на одржување 10.11.2021 година Резултати од аукција на благајнички записи со датум на одржување 10.11.2021 година
број CB2021/011-035   број CB2021/011-035  Месечна пондерирана каматна стапка на благајнички записи  
Архива на одржани аукции на благајнички записи

* За прикажување на извештаите во Excel, Вашиот интернет пребарувач треба да бидe подесен во делот "Tools-Internet Options-Security-Custom Level- Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting" на "Prompt" или "Enable"