Аукции на репо трансакции за обезбедување ликвидност
на Народна банка на Република Северна Македонија

Проспект за аукција на репо трансакции со датум на одржување 11.06.2021 година Резултати од аукција на репо трансакции со датум на одржување 11.06.2021 година
број RO2021/023-006   број RO2021/023-006  Месечни каматни стапки на аукциите за обезбедување на репо-трансакции  
Аукции на репо-трансакции - историски податоци  

* За прикажување на извештаите во Excel, Вашиот интернет пребарувач треба да бидe подесен во делот "Tools-Internet Options-Security-Custom Level- Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting" на "Prompt" или "Enable"