Аукции на репо трансакции за обезбедување ликвидност
на Народна банка на Република Северна Македонија

Проспект за аукција на репо трансакции со датум на одржување 30.10.2020 година Резултати од аукција на репо трансакции со датум на одржување 22.10.2020 година
број RO2020/044-007   број RO2020/043-008  Месечни каматни стапки на аукциите за обезбедување на репо-трансакции  
Аукции на репо-трансакции - историски податоци  

* За прикажување на извештаите во Excel, Вашиот интернет пребарувач треба да бидe подесен во делот "Tools-Internet Options-Security-Custom Level- Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting" на "Prompt" или "Enable"