Меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити -SKIBOR

 

Котации на меѓубанкарски каматни стапки за продавање на депозити-SKIBOR
Листа на референтни банки
ПРАВИЛА за избор и обврски на референтни банки кои поставуваат котации на каматни стапки за пресметка на SKIBOR и за процесот на пресметување на SKIBOR