Меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити -SKIBOR

 

Котации на меѓубанкарски каматни стапки за продавање на депозити-SKIBOR
Листа на референтни банки
Правила за пресметување и објавување на меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити SKIBOR