Внесете датум
ДЕВИЗЕН ПАЗАР
Девизен пазар
Вкупен промет (90 дена)
Вкупен промет (График)
Банки поддржувачи на девизниот пазар
Стопанска банка А.Д. Скопје
Комерцијална банка А.Д. Скопје
Шпаркасе банка А.Д. Скопје
НЛБ банка А.Д. Скопје
Охридска банка А.Д. Скопје
Халк банка А.Д. Скопје
Договор за банка поддржувач на девизниот пазар