Аукциите на благајнички записи се одржуваат на првиот ден од периодот на исполнување на задолжителната резерва. Проспектот за аукција се доставува до банките на денот на одржување на аукцијата во 10:00 часот. Во случај кога e неработен ден, Народна Банка на Република Македонија ги известува банките за денот на одржување на аукцијата





Благајнички записи
на Народна банка на Република Македонија

Проспект за аукција на благајнички записи со датум на одржување 12.12.2018 година Резултати од аукција на благајнички записи со датум на одржување 12.12.2018 година
број CB2018/012-035   број CB2018/012-035  



Месечна пондерирана каматна стапка на благајнички записи  
Архива на одржани аукции на благајнички записи





* За прикажување на извештаите во Excel, Вашиот интернет пребарувач треба да бидe подесен во делот "Tools-Internet Options-Security-Custom Level- Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting" на "Prompt" или "Enable"