Месечна пондерирана каматна стапка на благајнички записи
Година Месец Пондерирана каматна стапка
7 дена 14 дена 28/35 дена Вкупно
2002
Јануари 11,00 11,00 15,00 13,57
Февруари 10,82 . 14,91 13,28
Март 8,00 . 13,00 11,42
Април 8,00 . 13,00 12,16
Мај 8,00 . 13,00 12,18
Јуни 8,00 . 13,00 12,41
Јули 8,00 . 12,51 11,96
Август . . 10,18 10,18
Сепември . . 9,51 9,51
Октомври . . 11,05 11,05
Ноември . . 12,92 12,92
Декември . . 15,21 15,21
2003
Јануари . . 14,75 14,75
Февруари . . 13,50 13,50
Март . . 9,60 9,60
Април . . 7,01 7,01
Мај . . 7,00 7,00
Јуни . 7,00 7,00 7,00
Јули . . 7,00 7,00
Август . . 7,00 7,00
Сепември . . 7,00 7,00
Октомври . . 6,83 6,83
Ноември . . 6,12 6,12
Декември . . 6,15 6,15
2004
Јануари . 6,60 6,76 6,75
Февруари 5,00 . 7,50 7,37
Март 5,00 . 8,00 7,49
Април 5,00 . 8,00 7,58
Мај 5,00 . 8,00 7,55
Јуни 5,00 . 8,00 7,55
Јули 5,00 . 8,00 7,40
Август 5,26 . 8,31 7,61
Сепември 5,57 . 8,55 7,66
Октомври 6,00 . 9,00 7,98
Ноември 6,73 . 9,72 8,82
Декември 7,00 . 10,00 8,95
2005
Јануари 7,00 . 10,00 8,71
Февруари 7,00 . 10,00 8,08
Март 7,00 . 10,00 9,31
Април . . 10,00 10,00
Мај . . 10,00 10,00
Јуни . . 10,00 10,00
Јули . . 10,00 10,00
Август . . 10,00 10,00
Сепември . . 10,00 10,00
Октомври . . 9,95 9,95
Ноември . . 9,08 9,08
Декември . . 8,52 8,52
2006
Јануари . . 7,31 7,31
Февруари . . 7,10 7,10
Март . . 6,78 6,78
Април . . 6,19 6,19
Мај . . 5,70 5,70
Јуни . . 5,77 5,77
Јули . . 5,57 5,57
Август . . 5,52 5,52
Сепември . . 5,36 5,36
Октомври . . 5,46 5,46
Ноември . . 5,66 5,66
Декември . . 5,74 5,74
2007
Јануари . . 5,71 5,71
Февруари . . 5,44 5,44
Март . . 5,30 5,30
Април . . 5,09 5,09
Мај . . 5,04 5,04
Јуни . . 4,90 4,90
Јули . . 5,13 5,13
Август . . 5,11 5,11
Сепември . . 4,83 4,83
Октомври . . 4,78 4,78
Ноември . . 4,66 4,66
Декември . . 4,77 4,77
2008
Јануари . . 4,89 4,89
Февруари . . 5,15 5,15
Март . . 5,85 5,85
Април . . 6,00 6,00
Мај . . 6,80 6,80
Јуни . . 7,00 7,00
Јули . . 7,00 7,00
Август . . 7,00 7,00
Сепември . . 7,00 7,00
Октомври . . 7,00 7,00
Ноември . . 7,00 7,00
Декември . . 7,00 7,00
2009
Јануари . . 7,00 7,00
Февруари . . 7,00 7,00
Март . . 7,00 7,00
Април . . 9,00 9,00
Мај . . 9,00 9,00
Јуни . . 9,00 9,00
Јули . . 9,00 9,00
Август . . 9,00 9,00
Сепември . . 9,00 9,00
Октомври . . 9,00 9,00
Ноември . . 9,00 9,00
Декември . . 8,50 8,50
2010
Јануари . . 8,00 8,00
Февруари . . 7,61 7,61
Март . . 7,26 7,26
Април . . 6,50 6,50
Мај . . 6,24 6,24
Јуни . . 5,46 5,46
Јули . . 5,00 5,00
Август . . 4,68 4,68
Сепември . . 4,50 4,50
Октомври . . 4,50 4,50
Ноември . . 4,50 4,50
Декември . . 4,11 4,11
2011
Јануари . . 4,00 4,00
Февруари . . 4,00 4,00
Март . . 4,00 4,00
Април . . 4,00 4,00
Мај . . 4,00 4,00
Јуни . . 4,00 4,00
Јули . . 4,00 4,00
Август . . 4,00 4,00
Сепември . . 4,00 4,00
Октомври . . 4,00 4,00
Ноември . . 4,00 4,00
Декември . . 4,00 4,00
2012
Јануари . . 4,00 4,00
Февруари . . 4,00 4,00
Март . . 4,00 4,00
Април . 3,94 3,97 3,96
Мај 3,93 . 3,71 3,75
Јуни . . 3,73 3,73
Јули . . 3,73 3,73
Август . . 3,73 3,73
Сепември . . 3,73 3,73
Октомври . . 3,73 3,73
Ноември . . 3,73 3,73
Декември . . 3,73 3,73
2013
Јануари . . 3,49 3,49
Февруари . . 3,48 3,48
Март . . 3,42 3,42
Април . . 3,38 3,38
Мај . . 3,37 3,37
Јуни . . 3,21 3,21
Јули . . 3,25 3,25
Август . . 3,25 3,25
Сепември . . 3,25 3,25
Октомври . . 3,25 3,25
Ноември . . 3,25 3,25
Декември . . 3,25 3,25
2014
Јануари . . 3,25 3,25
Февруари . . 3,25 3,25
Март . . 3,25 3,25
Април . . 3,25 3,25
Мај . . 3,25 3,25
Јуни . . 3,25 3,25
Јули . . 3,25 3,25
Август . . 3,25 3,25
Сепември . . 3,25 3,25
Октомври . . 3,25 3,25
Ноември . . 3,25 3,25
Декември . . 3,25 3,25
2015
Јануари . . 3,25 3,25
Февруари . . 3,25 3,25
Март . . 3,25 3,25
Април . . 3,25 3,25
Мај . . 3,25 3,25
Јуни . . 3,25 3,25
Јули . . 3,25 3,25
Август . . 3,25 3,25
Сепември . . 3,25 3,25
Октомври . . 3,25 3,25
Ноември . . 3,25 3,25
Декември . . 3,25 3,25
2016
Јануари . . 3,25 3,25
Февруари . . 3,25 3,25
Март . . 3,25 3,25
Април . . 3,25 3,25
Мај . . 4,00 4,00
Јуни . . 4,00 4,00
Јули . . 4,00 4,00
Август . . 4,00 4,00
Сепември . . 4,00 4,00
Октомври . . 4,00 4,00
Ноември . . 4,00 4,00
Декември . . 3,75 3,75
2017
Јануари . . 3,50 3,50
Февруари . . 3,25 3,25
Март . . 3,25 3,25
Април . . 3,25 3,25
Мај . . 3,25 3,25
Јуни . . 3,25 3,25
Јули . . 3,25 3,25
Август . . 3,25 3,25
Сепември . . 3,25 3,25
Октомври . . 3,25 3,25
Ноември . . 3,25 3,25
Декември . . 3,25 3,25
2018
Јануари . . 3,25 3,25
Февруари . . 3,25 3,25
Март . . 3,00 3,00
Април . . 3,00 3,00
Мај . . 3,00 3,00
Јуни . . 3,00 3,00
Јули . . 3,00 3,00
Август . . 2,75 2,75
Сепември . . 2,75 2,75
Октомври . . 2,75 2,75
Ноември . . 2,75 2,75
Декември . . 2,50 2,50
2019
Јануари . . 2,50 2,50
Февруари . . 2,50 2,50
Март . . 2,25 2,25
Април . . 2,25 2,25
Мај . . 2,25 2,25
Јуни . . 2,25 2,25
Јули . . 2,25 2,25
Август . . 2,25 2,25
Сепември . . 2,25 2,25
Октомври . . 2,25 2,25
Ноември . . 2,25 2,25
Декември . . 2,25 2,25
2020
Јануари . . 2,00 2,00
Февруари . . 2,00 2,00
Март . . 2,00 2,00
Април . . 1,75 1,75
Мај . . 1,50 1,50
Јуни . . 1,50 1,50
Јули . . 1,50 1,50
Август . . 1,50 1,50
Сепември . . 1,50 1,50
Октомври . . 1,50 1,50
Ноември